Kryteria awansów w grupie pracowników dydaktycznych
 w Centrum Edukacji Nauczycielskiej

 

W grupie pracowników dydaktycznych przesłankami ubiegania się o awans na stanowisko

adiunkta są, oceniane łącznie:

1) posiadanie stopnia doktora;

2) uzyskanie, jeśli dotyczy, pozytywnej oceny okresowej za okres poprzedzający ubieganie się o awans;

3) posiadanie co najmniej pięcioletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej związanych z kształceniem do wykonywania zawodu nauczyciela lub doskonaleniem nauczycieli;

4) uzyskanie średniej oceny ze wszystkich zbiorczych wyników ankiet oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego przeprowadzanych w ostatnich dwóch latach pracy nie niższej niż 4,15;

5) posiadanie istotnego, udokumentowanego dorobku osiągniętego w ramach zatrudnienia w grupie pracowników dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim, takiego jak:

a) autorstwa publikacji o charakterze dydaktycznym np. artykułów specjalistycznych, skryptów akademickich, materiałów dydaktycznych dla studentów uzyskujących uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, innowacyjnych programów związanych z kształceniem do wykonywania zawodu nauczyciela, w tym zaawansowanych, profesjonalnych, dydaktycznych materiałów elektronicznych wspierających kształcenie na różnych etapach edukacyjnych;

b) udokumentowanego osiągnięcia w co najmniej trzech z poniższych rodzajów aktywności o charakterze dydaktycznym:

− aktywne działania na rzecz organizacji nowoczesnego kształcenia do wykonywania zawodu nauczyciela;

− udokumentowane podnoszenie własnych kwalifikacji dydaktycznych (np. kursy, studia podyplomowe, szkolenia, staże, konferencje, badania dydaktyczne, opracowanie programów szkoleń innych osób);

− istotne, dobrze udokumentowane zaangażowanie merytoryczne i organizacyjne we współpracy ze szkołami, placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na rzecz edukacji;

− inne osiągnięcia dydaktyczne, a w szczególności: zdobyte nagrody Rektora za działalność dydaktyczną;

− realizacja grantów dydaktycznych, w tym pełnienie funkcji kierownika, koordynatora lub wykonawcy w grancie dydaktycznym;

− udokumentowana współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, związana z obszarem edukacji (zwłaszcza z kształceniem lub doskonaleniem nauczycieli);

- udokumentowana działalność ekspercka, terapeutyczna lub popularyzatorska
w obszarze kształcenia lub doskonalenia nauczycieli;

6) osiągnięcia w pracy organizacyjnej, inne niż wymienione w pkt. 5;

7) inne ważne osiągnięcia i doświadczenia ważne z punktu widzenia podnoszenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim.

Kryteria awansu na stanowisko profesora Uniwersytetu w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej

W grupie pracowników dydaktycznych przesłankami ubiegania się o awans na stanowisko profesora Uniwersytetu są, oceniane łącznie:

1) posiadanie stopnia doktora albo doktora habilitowanego;

2) uzyskanie, jeśli dotyczy, pozytywnej oceny okresowej za okres poprzedzający ubieganie się o awans;

3) posiadanie co najmniej dziesięcioletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów uzyskujących uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w uczelni wyższej, w tym co najmniej czterech po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego lub co najmniej dziesięciu po uzyskaniu stopnia doktora;

4) uzyskanie średniej oceny ze wszystkich zbiorczych wyników ankiet oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego przeprowadzanych w ostatnich dwóch latach pracy nie niższej niż 4,15;

5) posiadanie istotnego, udokumentowanego dorobku osiągniętego w ramach zatrudnienia w grupie pracowników dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim, takiego jak:

a) autorstwa co najmniej jednego podręcznika lub serii publikacji o charakterze dydaktycznym np. artykułów specjalistycznych, skryptów akademickich, materiałów dydaktycznych dla szkół, programów nauczania dla uczniów różnych etapów edukacyjnych, innowacyjnych programów związanych z kształceniem przez całe życie, w tym zaawansowanych, profesjonalnych dydaktycznych materiałów elektronicznych wspierających kształcenie na różnych etapach edukacyjnych;

b) udokumentowanego osiągnięcia w co najmniej pięciu z poniższych rodzajów aktywności o charakterze dydaktycznym:

− udział w pracach zespołów eksperckich w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli, np. Polska Komisja Akredytacyjna, Komisje ministerialne itp.;

− aktywne działania na rzecz organizacji dydaktyki i nowoczesnego kształcenia
w Uniwersytecie Wrocławskim (np. udział w pracach komisji lub zespołach ds. jakości kształcenia, komisji lub zespołach ds. oceny jakości kształcenia, senackiej Komisji Nauczania, Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, koordynacja lub nadzór nad procesem praktyk nauczycielskich);

− udokumentowane podnoszenie własnych kwalifikacji dydaktycznych (np. kursy, studia podyplomowe, szkolenia, staże, konferencje, badania dydaktyczne, opracowanie programów szkoleń innych osób);

− istotne, dobrze udokumentowane zaangażowanie merytoryczne lub organizacyjne w działalność popularyzatorską o charakterze dydaktycznym (np. animowanie współpracy ze szkołami, cykle artykułów popularnonaukowych, wywiady itp.);

− inne osiągnięcia dydaktyczne, a w szczególności: zdobyte nagrody lub certyfikaty w zakresie dydaktyki z instytucji innych niż Uniwersytet;

− realizacja grantów dydaktycznych, w tym kierowanie lub pełnienie funkcji koordynatora w co najmniej jednym;

− udokumentowana, długookresowa współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, związana z obszarem edukacji (w tym z instytucjami działającymi na rzecz edukacji, Kuratorium Oświaty, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami);

6) osiągnięcia w pracy organizacyjnej, inne niż wymienione w pkt. 5;

7) inne ważne osiągnięcia i doświadczenia ważne z punktu widzenia podnoszenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim.

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry