Uniwersytet Wrocławski

Uczestnicy studiów doktoranckich — zgodnie z art. 197, ust. 2 i 3 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572) — oprócz realizowania programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych i składania sprawozdań z ich przebiegu, mają także obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. z 2011 r., nr 196, poz. 1196) określa reguły kształcenia na studiach doktoranckich, w tym minimalny wymiar zajęć fakultatywnych (oraz liczbę punktów ECTS) rozwijających umiejętności dydaktyczne lub zawodowe doktoranta.

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach (Dz.U. z 2013 r. nr 0, poz. 841)

wymiar zajęć fakultatywnych wynosi co najmniej 15 godzin.

• zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe, których wymiar odpowiada co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowują doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym.

zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne, których wymiar odpowiada co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowują doktoranta kształcącego się na studiach doktoranckich w uczelni do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. [więcej]

Archiwum [więcej]